Personal tools

Student Use of District Issued Educational Technology (Vietnamese)

Nhận Thiết Bị Kỹ Thuật cho Học sinh

Thiết bị và đầu cắm điện được cung cấp khi ghi danh. Phụ huynh/Người giám hộ hợp pháp và học sinh phải xem những thủ tục trong tài liệu này và liên lạc với vị điều hành nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Trả Lại Thiết Bị

Thiết bị và đầu cắm điện AC sẽ được kiểm tra  và/hoặc thu lại vào cuối mỗi năm học. Nếu học sinh thuyên chuyển ra khỏi Trường Công Lập Albuquerque (APS) trong năm học, thiết bị sẽ được thu lại ngay lúc đó. Bất cứ lúc nào có thể thực hiện được, học sinh sẽ giữ cùng một thiết bị mỗi năm trong khi còn ghi danh tại APS cho đến khi thiết bị được thay thế theo chu kỳ thay thế một số thiết bị thường xuyên trong nhiều năm.

Không nộp lại thiết bị được phân cho mình trong điều kiện thiết bị còn chấp nhận được có thể đưa đến hậu quả học sinh bị tính tiền đầy đủ cho chi phí thay thế thiết bị. Nếu không thể thanh toán chi phí này, hãy xem chỉ thị thủ tục của Học sinh về Lệ Phí, Tiền Phạt và Tiền Phải Trả.

Tính Tiền về Việc Cẩu Thả, Mất Mát hoặc Trộm Cắp

Nếu thiết bị và/hoặc đầu cắm điện AC bị làm xấu đi hoặc hư hỏng quá mức hao mòn bình thường, học sinh hoặc gia đình có thể bị tính tiền lệ phí sửa chữa hoặc thay thế. Khu học chính cũng có thể nộp báo cáo về việc bị mất cắp hoặc mất mát tài sản với cơ quan thi hành luật lệ địa phương.

Bảo Quản Thiết Bị Kỹ Thuật của Học Sinh

Học sinh và gia đình có trách nhiệm bảo quản tổng quát thiết bị đã được nhà trường trong khu học chính phân phối. Thiết bị bị hư hỏng hoặc máy không chạy đúng cách phải được báo cáo ngay lập tức cho giáo viên chủ nhiệm và/hoặc vị điều hành có trách nhiệm.  

Phòng Ngừa Tổng Quát

 • Xin tránh ăn hoặc uống gần nơi thiết bị đang được sử dụng.
 • Giây cắm, giây cáp và những phần lưu trữ di động của thiết bị phải được cắm cẩn thận vào thiết bị 
 • Học sinh không bao giờ được cầm thiết bị lên trong khi màn hình mở, trừ khi được nhân viên nhà trường chỉ thị
 • Thiết bị không bao giờ được để trong xe không khóa hoặc bất cứ khu vực nào không được giám sát
 • Học sinh có trách nhiệm sạc điện thiết bị của mình mỗi ngày

Bảo Quản Màn Hình

Màn hình của thiết bị có thể bị hư hại nếu bị sử dụng cách thô bạo. Màn hình đặc biệt dễ bị hư hỏng nếu ấn quá mạnh vào màn hình.

 • Hãy cẩn thận khi cầm thiết bị
 • Đừng tựa vào hoặc ấn vào mặt trên của thiết bị khi nắp đang đóng
 • Đừng để vật gì trên bàn phím trước khi đóng nắp (ví dụ: bút mực, bút chì)
 • Chỉ lau màn hình bằng vải mềm, khô, vải không dính hoặc mảnh vải lau màn hình LCD
 • Đừng dùng bất cứ dung dịch nào có hóa chất trên màn hình vì sẽ làm thoái hóa  mặt màn hình

Thiết Bị Để Lại Trong Khu Vực Không Được Giám sát

Trong bất cứ tình huống nào cũng không được để thiết bị lại trong khu vực không được giám sát ngoại trừ để trong tủ có khóa. Bất cứ thiết bị nào để lại trong những khu vực này đều có nguy cơ bị mất cắp. Nếu một thiết bị được tìm thấy trong khu vực không được giám sát, thiết bị sẽ được mang vào văn phòng.

Cất Giữ Thiết Bị

Đa số học sinh tiểu học sẽ có một khu vực chỉ định trong lớp để chứa/sạc điện. Một số cấp lớp tiểu học có thể cho phép hoặc đòi hỏi học sinh mang thiết bị và/hoặc đầu sạc điện về nhà trong vài buổi chiều hoặc mọi buổi chiều, khi nhân viên nhà trường thấy việc ấy thích đáng. Học sinh có trách nhiệm mang theo thiết bị đã sạc điện đến tất cả các lớp học, trừ khi được giáo viên chỉ thị đặc biệt không phải làm như vậy. Đối với học sinh APS, khi không sử dụng thiết bị, học sinh phải cất vào ngăn tủ khóa trong trường. Khi có thể cất trong ngăn tủ, đừng để vật gì lên trên thiết bị. Đừng bao giờ cất thiết bị trong xe tại trường hoặc tại nhà.

Bảo Vệ Mật Mã

Chúng tôi kỳ vọng học sinh bảo mật các mật mã do nhà trường đưa ra. Học sinh có thể yêu cầu giáo viên của mình hoặc vị điều hành hỗ trợ ngay lập tức để đổi mật mã.

Giá Tiền Sửa Chữa

APS sẽ chi trả phần lớn cho những hư hỏng và chức năng không chạy, tuy nhiên học sinh có thể bị tính lệ phí khi được quyết định là việc mất cắp hoặc thiệt hại xảy ra vì học sinh cẩu thả. Những món bị mất ví dụ như giây sạc điện và bút viết trên màn hình sẽ được tính cho học sinh và/hoặc gia đình/người giám hộ.

Không Kỳ Vọng Sự Riêng Tư

Học sinh không được mong muốn sự bảo mật hoặc sự riêng tư liên hệ đến việc sử dụng bất cứ thiết bị nào do khu học chính đưa ra hoặc là tài khoản của nhà trường, không kể là việc sử dụng được dùng cho mục đích liên hệ đến khu học chính hay mục đích cá nhân, ngoài những gì do luật pháp cung cấp cách đặc biệt. Khu học chính nhà trường có thể, không cần báo trước hoặc được thỏa thuận, ghi danh sách, giám sát, xuất nhập, xem, kiểm tra, và ghi chú việc sử dụng thiết bị của học sinh bất cứ lúc nào về bất cứ lý do gì. Bằng cách sử dụng thiết bị do nhà trường đưa ra, học sinh đồng ý về việc nhà trường xuất nhập, giám sát và ghi chép việc sử dụng của mình. 

Phần Mềm Với Chức năng Giám sát 

Các giáo viên, các vị điều hành nhà trường, và nhân viên phân bộ kỹ thuật có thể sử dụng phần mềm với chức năng giám sát để họ có thể duyệt xem màn hình và hoạt động trên các thiết bị học sinh do nhà trường đưa ra.

Sử Dụng Thiết Bị Kỹ Thuật của Học Sinh

Các thiết bị được dành để sử dụng tại trường mỗi ngày. Thêm vào kỳ vọng của giáo viên trong việc sử dụng thiết bị, những tin nhắn và thông báo của nhà trường, lịch học và biểu thời gian cũng được đưa ra bằng cách dùng thiết bị. Học sinh có trách nhiệm mang theo thiết bị đã sạc điện đến tất cả các lớp học, trừ khi được giáo viên chỉ thị đặc biệt không phải làm như vậy.

Thiết Bị Đang Được Sửa Chữar

Thiết bị cho mượn sẽ được đưa cho học sinh khi thiết bị của học sinh đang được sữa chữa. Trong vài trường hợp thiết bị cho mượn không được phép mang ra khỏi khuôn viên nhà trường, và mỗi ngày học sinh phải đến lấy và trả lại tại địa điểm chỉ định. Một thiết bị trong nhóm thiết bị cho mượn sẽ được giao cho học sinh nếu việc sửa chữa mất một thời gian dài.

Sạc Điện Bộ Pin Thiết Bị Học Sinh

Thiết bị phải sẵn sàng để sử dụng trong tình trạng sạc điện đầy đủ. Học sinh cần phải sạc điện thiết bị của mình qua đêm. Trong trường hợp việc sử dụng thiết bị ở trường gây ra tình trạng bộ pin hết điện, học sinh có thể cắm thiết bị của mình vào ổ điện trong lớp hoặc tại chỗ trung tâm như thư viện hoặc phòng truyền thông.

Nội Dung Không Thích Đáng  

Truyền thông không thích đáng không được phép lưu trữ hoặc trưng bày trên thiết bị. Nội dung không thích đáng gồm có, nhưng không giới hạn, nội dung liên hệ đến súng ống, vũ khí, tài liệu khiêu dâm, ngôn ngữ không thích đáng, rượu, thuốc, biểu tượng hoặc hình ảnh liên hệ đến băng đảng. Việc học sinh lưu trữ nội dung không thích đáng có thể đưa đến hậu quả bị hành độngkỷ luật. Vì kỹ thuật luôn luôn thay đổi, khu học chính không thể ngăn ngừa 100 phần trăm những tài liệu, hình ảnh hoặc nội dung học sinh có thể xem hoặc nghiên cứu. Những dụng cụ lọc như GoGuardian luôn luôn vận hành chromebook địa phương, bất kể nguồn Wi-Fi nào.  

Âm Thanh, Âm Nhạc, Trò Chơi hoặc Chương Trình 

Nụ tai nghe, giây nghe bị bắt buộc dùng để giảm thiểu tiếng động trong giờ học. Khi không dùng nụ tai nghe hoặc giây nghe, học sinh phải tắt âm thanh hoặc để mức thấp nhất trong mọi lúc trừ khi được phép của giáo viên cho mục đích giảng dạy. Những trò chơi không có tính cánh giáo dục không được phép để trong thiết bị. Đừng lưu trữ nội dung không có tính cách giáo dục vào ổ chứa bên trong thiết bị hoặc trong Google Drive. Tất cả những ứng dụng, chủ đề và Chrome nối dài phải là thứ thích đáng theo như nhà trường quy định.

Xuất Nhập Mạng Toàn Cầu Bên Ngoài Nhà trường

Học sinh được phép xuất nhập các mạng Wi-Fi khác trên thiết bị của minh; tuy nhiên, nhân viên nhà trường sẽ không hỗ trợ những mạng và máy in bên ngoài. Không kể ở vị trí nào, hệ thống lọc và giám sát (như GoGuardian hoặc những sản phẩm tương tự) vẫn vận hành tiếp tục tại địa phương và ngay trong thiết bị. Xin xem bài viết hỗ trợ việc nối tiếp vào các mạng bên ngoài nhà trường:  "Connect your Chromebook to Wi-Fi"

Quản Lý Hồ Sơ Và Lưu Trữ Bài Làm Của Mình

 Lưu Trữ Trong Thiết Bị

Thiết bị có chỗ chứa bên trong có giới hạn, vì vậy nhà trường không khuyến khích việc lưu trữ trong thiết bị. Thay vào đó, học sinh phải lưu trữ tài liệu và những thứ khác vào Google Drive (chỗ chứa trên mây). Học sinh sử dụng những ứng dụng Google sẽ thấy bài của mình được lưu trữ tự động trên Google Drive bất cứ lúc nào học sinh có nối kết với mạng toàn cầu. Học sinh cũng có thể sử dụng những ứng dụng này, và rất nhiều ứng dụng khác ngoài đường giây, mặc dù chúng không được đưa vào Googl Drive cho đến khi có kết nối với một mạng toàn cầu.

Lưu Trữ Dữ Liệu Vào Dụng Cụ  Chứa Có Thể Di Dời

Học sinh phải tránh sử dụng những dụng cụ chứa hồ sơ có thể di dời (như ổ USB hoặc thẻ SD). Học sinh có trách nhiệm bảo đảm bài của mình không bị mất vì máy móc hư hỏng hoặc rủi ro bị xóa bỏ.  

Kết Nối Mạng

APS không thể bảo đảm mạng của khu học chính nhà trường sẽ có sẵn 100 phần trăm thời gian. Trong trường hợp hiếm gặp khi mạng bị gián đoạn, khu học chính sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất mát hoặc thiếu sót.

Phần Mềm Trên Thiết Bị

APS có thể đòi hỏi ứng dụng Chrome hoặc ứng dụng nối dài để sử dụng trong lớp đặc biệt nào đó. Giáo viên và/hoặc học sinh có thể có khả năng tự cài đặt nội dung giáo dục vào khi cần.

Kiểm Tra

Học sinh có thể được chọn lựa bất kể người nào để đưa thiết bị của mình ra kiểm tra. Nếu xảy ra trở ngại kỹ thuật hoặc phần mềm bất hợp pháp được tìm thấy, thiết bị sẽ được làm lại cho đúng khuôn khổ hoặc theo điển hình.

Cập Nhật Phần Mềm

Những bản cập nhật phần mềm có chứng từ và Chrome có sẵn vào lúc này lúc khác. Học sinh được yêu cầu đưa thiết bị của mình vào để cập nhật trong từng giai đoạn.

Chức Vụ Điều Hành:

 • Trưởng Viên Chức Thông Tin và Phương Thức

Giám Đốc Phân Bộ:

 • Giám Đốc Hành Chính và Giáo Dục Kỹ Thuật
 • Giám Đốc Hành Chính Kỹ Thuật

Tham Khảo:

Chỉ Dẫn Tham Khảo:

 • Luật Bảo Vệ Trẻ Em Trên Mạng Toàn Cầu (CIPA)
 • §22-5-4.3 NMSA 1978

Chỉ Dẫn Tham Khảo Chính Sách Ban Điều Hành:

 • Chấp Nhận Cho Học Sinh Sử Dụng Thiết Bị Điện Tử Cá Nhân JI5
 • Học Sinh Và Sự Vi Phạm Trong -và Ngoài- Khuôn Viên Nhà Trường J14
 • Ngăn Ngừa Bắt Nạt JI6

Chỉ Dẫn Tham Khảo Chỉ Thị Thủ Tục:

 • Ngăn Ngừa Bắt Nạt và Bắt Nạt Trên Mạng
 • Chấp Nhận Cho Học Sinh Sử dụng Thiết Bị ĐiệnTử Cá Nhân
 • Chính sách Chấp Nhận Cho Nhân viên Sử dụng Kỹ thuật
 • Lệ phí, Tiền Phạt và Tiền Phải Trả

NSBA/NEPN Phân Loại:  IJNDB
Hiệu Đính: 14 Tháng Bảy, 2021
Đã Nhận: 21 Tháng Bảy, 2021