Personal tools

Student Fees, Fines, and Charges (Vietnamese)

Tại hệ thống Trường Công Lập Albuquerque không học sinh nào phải trả học phí hoặc lệ phí cho các lớp bắt buộc. Trong trường hợp học sinh chọn lựa một dự án đặc biệt, chọn vật liệu, hoặc thiết kế, học sinh phải tự cung cấp những vật liệu. Trong trường hợp học sinh cung cấp dụng cụ hoặc vật liệu thì dụng cụ hoặc vật liệu thuộc quyền sở hữu của học sinh.

Tất cả học phí và lệ phí cho các lớp sẽ được đăng tải cho học sinh xem trước khi ghi danh vào lớp. Các trường sẽ tuân theo biểu lệ phí của khu học chính khi quyết định giá học phí và lệ phí. Khi có thể, nhà trường phải cung cấp thông báo trước và thường xuyên cho học sinh về học phí và tiền phạt. Trường Công Lập Albuquerque cho phép một trong những điều kiện sau đây nếu một học sinh không thể trả học phí, tiền phạt hoặc tiền phải trả:

 • Học phí của học sinh được nhà trường hoặc khu học chính miễn trừ
 • Học sinh và giáo viên có thể hợp tác để tìm kiếm một nguồn tài trợ học phí, tiền phạt hoặc tiền phải trả hoặc là
 • Một tiến trình đàm luận phục hồi có thể được sử dụng để nhắm vào tiền phạt, học phí hoặc tiền phải trả.

Những Hoạt động Chọn Lựa

Những sự phân công bổ sung trong hoạt động chọn lựa được cho phép tính tiền. Tất cả những sự tính tiền cho hoạt động chọn lựa sẽ do vị phó tổng giám hiệu đương thời chấp thuận.

Trong tất cả các trường hợp nhà trường sẽ cung ứng cho những học sinh bị giới hạn về phương tiện thu nhập. Chúng tôi cung cấp sự phân công bình đẳng như là sự thay thế mà không kỳ thị hoặc theo dấu chỉ nào. Học sinh sẽ không bị giới hạn trong các hoạt động tại lớp vì không có khả năng trả tiền.

Làm Mất Hoặc Làm Hư Hỏng Vật Liệu Giảng Dạy

Trường Công Lập Albuquerque (APS) có thể buộc học sinh chịu trách nhiệm về bất cứ vật liệu hoặc dụng cụ giảng dạy nào bị mất hoặc hư hỏng trong khi thuộc quyền sở hữu của học sinh. Trước khi học sinh bị buộc chịu trách nhiệm, sẽ có bằng chứng trên văn bản chứng tỏ học sinh được giao trách nhiệm về vật liệu đó.

Làm Mất Hoặc Làm Hư Hỏng Thiết Bị Kỹ Thuật của Học Sinh

Thiết bị kỹ thuật của học sinh và những đầu cắm điện AC thích nghi sẽ được kiểm tra và/hoặc thu hồi vào mỗi cuối năm học và cuối năm lớp 12. Nếu học sinh thuyên chuyển ra khỏi APS trong năm học thì thiết bị được thu hồi ngay lúc đó. Bất cứ lúc nào có thể thực hiện được, học sinh sẽ giữ cùng một thiết bị mỗi năm trong khi còn ghi danh tại APS cho đến khi thiết bị được thay thế theo chu kỳ thay thế một số thiết bị thường xuyên trong nhiều năm.

Không nộp lại thiết bị được phân cho mình có thể đưa đến hậu quả học sinh bị tính tiền chi phí thay thế thiết bị.

Nếu thiết bị và/hoặc đầu cắm điện AC bị làm xấu đi hoặc hư hỏng quá mức hao mòn bình thường, học sinh hoặc gia đình có thể bị tính tiền lệ phí sửa chữa hoặc thay thế. Ban kỹ thuật sẽ duy trì một danh sách hiện hành về lệ phí và tiền phải trả. Danh sách này có sẵn trên mạng của APS, và các trường sẽ tính sẵn tiền phải trả cho gia đình học sinh. Gia đình cũng có thể bị tính tiền thay thế nếu thiết bị bị mất hay bị đánh cắp. Tai nạn làm hư hỏng thiết bị có thể xảy ra, và việc mất cắp cũng có thể xảy ra dù thiết bị được canh giữ. Học sinh phải báo ngay cho ban điều hành càng sớm càng tốt khi việc hư hỏng hoặc mất mát xảy ra để nhà trường thực hiện việc điều tra. Nếu thiết bị của học sinh không được trả lại trong những thời hạn bắt buộc, ban điều hành sẽ làm việc với phụ huynh/người giám hộ để bảo đảm dụng cụ được trả lại đúng lúc. Các thiết bị đã được cài đặt khả năng thu hồi khi bị mất cắp. Thêm nữa, những thiết bị này chỉ được sử dụng bởi những người được aps.edu cho phép.

Bổn Phận về Tài Chính Của Học Sinh

Trường Công Lập Albuquerque có thể giữ lại điểm, văn bằng, hoặc học bạ của học sinh có trách nhiệm về việc làm hư hỏng hoặc mất mát bất cứ vật liệu giảng dạy, thiết bị kỹ thuật , hoặc dụng cụ học sinh cho đến khi phụ huynh/người giám hộ, hoặc học sinh thanh toán tiền cho việc làm hư hỏng hoặc mất mát dụng cụ. Khi phụ huynh/người giám hộ hợp pháp quyết định không tuân thủ hướng dẫn do Bộ Giáo Dục Công Lập New Mexico thiết lập, khu học chính sẽ làm việc với phụ huynh/người giám hộ hợp pháp, hoặc học sinh để khai triển một kế hoạch thay thế về vấn đề thanh toán tiền phải trả. Giá tiền thay thế vật liệu hoặc dụng cụ giảng dạy bị hư hỏng hoặc mất mát, ví dụ như những bộ sách giáo khoa hoặc tài liệu tham khảo của lớp học, sẽ không được chia sẻ trong nhóm trong bất cứ trường hợp nào.

Học sinh có bổn phận về tài chính cho những thứ sau đây:

 • Thư viện – tài liệu bị hư hại, bị mất hoặc bị đánh cắp
 • Sách giáo khoa – sách giáo khoa bị mất, bị đánh cắp, bị hư hại
 • Thiết bị học sinh - chromebooks, iPads và những dụng cụ kỹ thuật tương tự
 • Tài liệu của lớp học và tài sản cảu nhà trường
 • Thể thao – làm mất hoặc làm hư hại đồng phục, dụng cụ, hoặc vật liệu huấn luyện
 • Ngoài Giáo trình -- tiền gây quỹ, đồng phục hoặc những chi phí khác
 • Phòng Ăn – tiền dịch vụ thực phẩm và chi phí phải trả

Hậu Quả của Việc Không Thanh Toán

Học sinh có thể bị cấm tham gia thực tập lễ tốt nghiệp của nhà trường cho đến khi tất cả những bổn phận về tài chính được đáp ứng.

Khu học chính dành quyền đưa tài khoản không trả đúng kỳ đến cơ quan thu nợ.

Tiền Phạt và Tiền Phải Trả cho Tài liệu Bị Hư Hại hoặc Bị Mất

Dịch Vụ Thư Viện và Tài Liệu Giảng Dạy sẽ quyết định tiền phạt và tiền phải trả thích ứng cho những tài liệu giảng dạy và tài liệu thư viện bị hư hại hoặc bị mất . Ban Kỹ thuật sẽ quyết định tiền phạt và tiền phải trả thích ứng cho những thiết bị học sinh bị hư hại hoặc bị mất.

Tất cả nhân viên ban giám hiệu sẽ khuyến khích học sinh có trách nhiệm về việc chăm sóc tài liệu giảng dạy và tài liệu thư viện cũng như dụng cụ kỹ thuật của học sinh. Hiệu trưởng các trường được yêu cầu cố gắng cách hợp lý để thu thập khi thiết bị không được trả lại.

Chức Vụ Điều Hành:

 • Phó Tổng Giám Hiệu về Sự Bình Đẳng, Giảng dạy, Tiến hành Đổi Mới và Hỗ trợ
 • Trưởng Viên Chức Thông Tin và Phương Thức
 • Phó Tổng Giám Hiệu về Lãnh Đạo và Học Hỏi

Giám Đốc Phân Bộ:

 • Giám Đốc Dịch Vụ Thư Viện
 • Giám Đốc Hành Chính Giáo Trình và Giảng Dạy
 • Giám Đốc Hành Chính Giáo Dục Kỹ Thuật
 • Giám Đốc Hành Chính Kỹ Thuật
 • Các Hiệu Trưởng

Tham Khảo:

Chỉ Dẫn Tham Khảo Luật.:

 • §22-1-4 NMSA 1978
 • §22-15-10 NMSA 1978

Chỉ Dẫn Tham Khảo Chính Sách Ban Điều Hành: JI – Trách Nhiệm Học Sinh

Chỉ Dẫn Tham Khảo Hướng Dẫn Thủ Tục: Sổ Tay Hoạt Động Gây Quỹ

Đơn:

Sự Phân Loại NSBA/NEPN: JQA

Hiệu đính: Tháng Năm 1995
Hiệu đính: Tháng Tư 1996
Hiệu đính: Tháng Sáu 1997
Hiệu đính: Tháng Bảy 2006
Tái Duyệt: 24 Tháng Chín, 2010
Tái Duyệt: 15 Tháng Mười, 2010
Tái Duyệt: 8 Tháng Mười Một , 2010
Hiệu đính: 14 Tháng Bảy, 2021
Hiệu đính: 21 Tháng Bảy, 2021