Personal tools

Student Acceptable Use of Technology (Vietnamese)

Định Nghĩa

Vì mục đích của chỉ thị thủ tục này, “thiết bị điện tử cá nhân” nghĩa là tất cả thiết bị học sinh sở hữu mà có thể truyền thông, gửi, nhận, lưu trữ, sản xuất hoặc trình bày giọng nói, và/hoặc tin nhắn truyền thông hoặc dữ liệu. Những thứ này bao gồm, nhưng không giới hạn, điện thoại di động, máy nghe nhạc và truyền thông đại chúng, thiết bị trò chơi, tablet, máy vi tính di động, và những phụ tùng điện tử cá nhân.

Vì mục đích của chỉ thị thủ tục này, “ngày giảng dạy” nói về khoản thời gian giữa chuông thứ nhất và chuông cuối cùng của biểu thời gian và bất cứ thời gian nào khác mà việc giảng dạy đang diễn ra.

Diều Khoản Chung

Trường Công Lập Albuquerque sẽ cung cấp các nguồn kỹ thuật liên hệ đến máy vi tính cho học sinh của trường nhằm mục đích giáo dục. Mục đích của việc cung cấp những tài nguyên này là để đẩy mạnh sự xuất sắc về giáo dục. Việc sử dụng những tài nguyên kỹ thuật của Trường Công Lập Albuquerque sẽ được cấp cho học sinh để nâng cao các chức năng liên hệ đến giáo dục. Những cá nhân sử dụng hệ thống mạng của Trường Công Lập Albuquerque phải thỏa thuận chịu giám sát.

Trường Công Lập Albuquerque sẽ sử dụng nhiều phương thức để bảo đảm học sinh được bảo vệ trong khi dùng Mạng Toàn Cầu bao gồm, nhưng không giới hạn, việc lọc mạng. Trường Công Lập Albuquerque sẽ tuân theo Điều Luật Bảo Vệ Trẻ Em Trên Mạng Toàn Cầu (CIPA) của liên bang để nhắm vào những mối quan ngại về việc tiếp cận những nội dung xấu trên Mạng Toàn Cầu trong các máy vi tính của nhà trường và thư viện.

Điều quan trọng cần hiểu là không có hệ thống lọc nào toàn hảo. Vì tính tự nhiên và kỹ thuật tiến hóa của Mạng Toàn Cầu, dù với sự giám sát, Trường Công Lập Albuquerque không thể bảo đảm là các học sinh sẽ không với tới một mạng không thích đáng. Học sinh có trách nhiệm báo cáo với nhân viên nhà trường hoặc giáo viên về bất cứ mạng hoặc thông báo nào không thích ứng.

Hướng dẫn thủ tục này đề ra việc sử dụng cách thích đáng và những hoạt động bị cấm khi sử dụng tất cả những tài nguyên kỹ thuật và thiết bị điện tử. Tất cả học sinh phải tuân theo mọi lluật lệ và điều kiện được ghi vào danh sách.

Sự Chấp Nhận cho Học Sinh Sử Dụng Thiết Bị Điện Tử Cá Nhân

Quyền hạn và Trách nhiệm của Học sinh

 1. Học sinh nào sở hữu thiết bị điện tử cá nhân sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chăm sóc thiết bị của mình.
 2. Học sinh được phép sở hữu thiết bị điện tử cá nhân trong tất cả khuôn viên nhà trường, gồm cả sân chơi thể thao và xe buýt, tại những sinh hoạt do nhà trường bảo trợ trong khi học sinh được giám sát và kiểm soát bởi nhân viên nhà trường của khu học chính. Tất cả học sinh có thể sử dụng những thiết bị điện tử này trong khuôn viên trước khi ngày học bắt đầu và sau khi ngày học chấm dứt. Thêm nữa, học sinh trung học lớp 9-12 có thể sử dụng những thiết bị này trong giờ ăn trưa nếu như được vị điều hành nhà trường xác định.
 3. Những thiết bị điện tử này phải được tắt đi hoặc để yên lặng rồi cất đi trong ngày học và trong bất cứ sinh hoạt hội họp hoặc thực tập nào do nhà trường bảo trợ trên đất sở hữu của Trường Công Lập Albuquerque. Đòi hỏi tắt thiết bị điện tử cá nhân có thể không áp dụng trong trường hợp học sinh đã được hiệu trưởng hoặc người được chỉ định đồng ý trước:
  1. Học sinh có tình trạng y tế đặc biệt cho chính mình hoặc thành viên gia đình.
  2. Học sinh sử dụng thiết bị cho mục đích giáo dục hoặc giảng dạy với sự cho phép và giám sát của giáo viên.
 4. Thiết bị điện tử cá nhân được dùng trên xe buýt, như tài xế cho phép, trừ khi việc sử dụng thiết bị điện tử cá nhân gây xáo trộn trên xe buýt nhà trường.
 5. Học sinh không được sử dụng thiết bị điện tử cá nhân trong các khu vực gồm có, nhưng không giới hạn, tại các phòng có tủ khóa, lớp học, phòng vệ sinh và khu vực hồ bơi.
 6. Học sinh không được sử dụng thiết bị điện tử cá nhân tại nơi thuộc quyền sở hữu của nhà trường hoặc nơi sinh hoạt do nhà trường bảo trợ để đăng nhập và/hoặc xem các mạng toàn cầu đã bị ngăn chặn cho các học sinh trong trường. Những mạng bị nngăn chặn gồm có, nhưng không giới hạn, các mạng xã hội.
 7. Học sinh sử dụng thiết bị điện tử cá nhân làm xáo trôn việc giảng dạy có thể bị áp dụng hành động kỷ luật và/hoặc bị tịch thu thiết bị. Khi bị tịch thu, thiết bị điện tử cá nhân chỉ được giao ra và/hoặc trả lại cho phụ huynh học sinh/người giám hộ. Phụ huynh/người giám hộ của học sinh có trách nhiệm nhận lại thiết bị theo thủ tục của nhà trường.

Sử dụng Không Có Phép

Sử dụng thiết bị điện tử cá nhân không có phép bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau:

 1. Sở hữu, hoặc chia sẻ vi-đeo hoặc thông tin qua thính giác có nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc hăm dọa bị cấm tại khu vực nhà trường, nơi sinh hoạt của nhà trường hoặc trên xe buýt và có thể bị hành động kỷ luật và/hoặc bị tịch thu thiết bị điện tử cá nhân.
 2. Chuyển tải tài liệu nhà trường với mục đích không đúng ví dụ như gian lận.
 3. Bất cứ hành động nào có thể vi phạm Chính Sách Ngăn Ngừa Bắt Nạt và hướng dẫn chỉ thị thủ tục của Trường Công Lập Albuquerque.
 4. Hệ thống Trường Công Lập Albuquerque sẽ không chịu trách nhiệm về việc trộm cắp, mất mát hoặc thiệt hại các thiết bị điện tử cá nhân do học sinh mang đến trường trong khi thiết bị được học sinh chăm sóc. Nhà trường nơi thiết bị điện tử cá nhân bị tịch thu sẽ chịu trách nhiệm về việc trộm cắp, mất mát hoặc thiệt hại thiết bị điện tử cá nhân nếu nhân viên khu học chính chứng tỏ sự cẩu thả không tuân theo thủ tục nội bộ do nhà trường khai triển. Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm về việc mất mát, trộm cắp hoặc thiệt hại thiết bị điện tử cá nhân bị nhân viên khu học chính tịch thu nếu nhà trường chưa khai triển thủ tục nội bộ.
 5. Nhà trường phải khai triển thủ tục nội bộ cho nhân viên liên hệ đến việc tịch thu thiết bị điện tử cá nhân. Những thủ tục này phải bao gồm, nhưng không giới hạn, kỳ vọng là nhân viên sẽ bảo toàn thiết bị ngay lập tức và đưa thiết bị vào nơi chỉ định của nhà trường, đồng thời khai triển tiến trình cho phụ huynh/người giám hộ hợp pháp nhận lại thiết bị, và ghi chú thời điểm và lý do tại sao thiết bị bị tịch thu.
 6. Nhân viên khu học chính có thể tịch thu thiết bị điện tử cá nhân khi các thiết bị đó được sử dụng trong việc vi phạm chỉ thị thủ tục này và/hoặc thủ tục nội bộ của nhà trường. Khi tịch thu, nhân viên khu học chính phải tuân theo tất cả chỉ thị thủ tục và tiến trình của nhà trường và khu học chính.
 7. Nhân viên khu học chính có thể lục soát những thiết bị điện tử cá nhân bị tịch thu và kiểm tra nội dung của thiết bị điện tử cá nhân của học sinh khi có lý do nghi ngờ chính đáng về việc sử dụng thiết bị cách trái luật không được chấp thuận để điều tra thêm khi có lệnh. Khi đã quyết định việc lục soát là thích đáng, nhân viên khu học chính phải bảo đảm những điều kiện sau đây được đáp ứng trước khi thực hiện việc lục soát:
  1. Việc lục soát là điều hợp lý ngay từ đầu. Nghĩa là, khi nhận định rõ ràng một hoặc nhiều học sinh đang sử dụng sai thiết bị, và việc lục soát nội dung sẽ đưa ra bằng chứng vi phạm.
  2. Phạm vi lục soát nội dung liên hệ hợp lý đến mục tiêu của việc lục soát và thích đáng theo tuổi tác, giới tính và sự tự nhiên của việc vi phạm bị nghi ngờ. The scope of the search of the content is reasonably related to the objective of the search and is appropriate in light of the age and sex of the student and the nature of the suspected violation.

Quyền Hạn và Trách Nhiệm của Nhân Viên Khu Học Chính

Sự Chấp Nhận cho Sử dụng Mạng, Kể Cả Mạng Toàn Cầu

Truyền Thông Xã Hội/Mạng Xã Hội

Học sinh nào sử dụng truyền thông xã hội hoặc mạng xã hội làm gián đoạn tiến trình giảng dạy có thể bị hậu quả kỷ luật. Cách hành xử đúng đắn, khi liên hệ đến việc sử dụng máy vi tính, không khác gì cách hành xử đúng đắn trong tất cả những khía cạnh khác của các hoạt động của Trường Công Lập Albuquerque. Tất cả những người sử dụng máy vi tính và các mạng vi tính sẽ có trách nhiệm, sử dụng đúng quy cách và lịch sự. Vi phạm chỉ thị thủ tục này sẽ là lý cớ cho nhà trường thi hành kỷ luật.

Điện Thư

Trường Công Lập Albuquerque có thể cung cấp những hệ thống và dịch vụ điện thư. Dữ liệu lưu trữ trong những hệ thống này được xem là tài sản của Trường Công Lập Albuquerque. Vì vậy, tất cả những tin nhắn được cấu tạo, gởi đi hoặc lưu trữ trong hệ thống được xem là tài sản của Trường Công Lập Albuquerque, ngoại trừ bất cứ dữ liệu nào có bản quyền hoặc có sự bảo vệ tài sản hợp pháp.

Mạng Toàn Cầu

Mạng toàn cầu và những tài nguyên trên mạng do Trường Công Lập Albuquerque cung cấp sẽ được sử dụng để hỗ trợ chương trình giảng dạy và sự học hỏi thăng tiến của học sinh. Mục tiêu của việc cung cấp những tài nguyên này là để thúc đẩy sự xuất sắc về giáo dục.

Mạng toàn cầu là hệ thống mạng của nhiều loại truyền thông và thông tin. Trong khi Mạng toàn cầu tạo nhiều cơ hội để học hỏi, nghiên cứu, giao tiếp và hợp tác, mạng cũng tạo ra những trách nhiệm mới cho học sinh của Trường Công Lập Albuquerque.

Giáo Dục Về Sự An Toàn trên Mạng Toàn Cầu

Sự an toàn trên Mạng toàn cầu của Trường Công Lập Albuquerque bao gồm việc giáo dục về sự an toàn trên mạng. Nêu chính xác là giáo dục về sự an toàn trên Mạng toàn cầu gồm có những bài học về sự hiểu biết vấn đề bắt nạt trên mạng và cách đối phó cũng như hướng dẫn học sinh cách cư xử thích đáng trên mạng. Học sinh sẽ được chỉ dạy cách sử dụng tài nguyên kỹ thuật của khu học chính cách thích đáng.

Sự An Toàn Của Học Sinh Trên Mạng Toàn Cầu

Học sinh sẽ không đưa tên họ hoặc bất cứ thông tin liên lạc cá nhân nào cho bất cứ mục đích nào trên Mạng toàn cầu. Thông tin liên lạc cá nhân gồm có địa chỉ, điện thoại, hoặc địa chỉ nhà trường. Học sinh sẽ không chia sẻ hoặc đăng tải thông tin bộc lộ sự riêng tư cá nhân về chính mình hoặc người khác. Học sinh sẽ nói cho giáo viên hoặc nhân viên khác của nhà trường về bất cứ tin nhắn nào học sinh nhận được mà không thích đáng hoặc làm cho học sinh cảm thấy không thoải mái. Học sinh không được xóa bỏ tin nhắn đó cho đến khi một nhân viên nhà trường chỉ dẫn làm như vậy. Học sinh không được cung cấp mật mã của mình cho bất cứ ai dưới bất cứ điều kiện nào. Học sinh phải báo cho giáo viên biết ngay lập tức nếu mật mã của mình bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc học sinh nghĩ là có người nào đó đã vào được tài khoản của mình cách trái phép.

Trách Nhiệm Của Học Sinh

 1. Học sinh được ghi tên trong tài khoản dịch vụ trên mạng sẽ chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản cách đúng đắn bất cứ lúc nào. Học sinh phải giữ riêng số tài khoản cá nhân, địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của mình. Học sinh sử dụng hệ thống mạng chỉ bằng số tài khoản của chính mình. Mật mã là thứ riêng tư và không được chia sẻ với người khác.
 2. Hệ thống của khu học chính được sử dụng cho những mục đích liên hệ đến giáo dục.
 3. Trường Công Lập Albuquerque dành quyền giám sát bất cứ giao tiếp nào trên mạng cho việc sử dụng không đúng cách. Các truyền thông điện tử và tài liệu tải xuống, kể cả những hồ sơ đã xóa bỏ khỏi tài khoản của người sử dụng, có thể được viên chức khu học chính đọc hoặc giám sát.
 4. Truyền thông giao tiếp không thích đáng trên mạng có thể đưa đến hậu quả bị hủy bỏ đặc quyền sử dụng mạng.
 5. Chỉ được sử dụng ngôn ngữ thích đáng trong điện thư, trong những đăng tải trên mạng và những truyền thông điện tử khác.
 6. Tài nguyên kỹ thuật phải được sử dụng theo trách nhiệm.
  1. Hệ thống mạng không được sử dụng cho các hoạt động quảng cáo hoặc trái phép.
  2. Người sử dụng không được lục soát, khôi phục lại, lưu trữ, truyền bá hoặc trưng bày những hình ảnh có tính chất căm ghét, xúc phạm, khiêu dâm hoặc thông tin về vũ khí.
 7. Học sinh bị cấm xuất nhập, đăng tải, nộp, xuất bản hoặc trưng bày những tài liệu có hại có tính chất hăm dọa, theo dõi trên mạng, tục tĩu, đập đổ, hoặc có thể hiểu là quấy rối hoặc làm mất uy tín của người khác dựa trên chủng tốc, quốc gia nguyên thủy, giới tính, chiều hướng giới tính, tuổi tác, sự khuyết tật, tôn giáo hoặc niềm tin chính trị.
 8. Học sinh không được sử dụng truyền thông điện tử để khuyến khích việc dùng dược phẩm, rượu, thuốc lá hoặc vũ khí, học sinh cũng không được thúc đẩy những hành vi không hợp với luân thường, đạo lý hoặc bất cứ hoạt động nào bị cấm bởi pháp luật hoặc chính sách của khu học chính.
 9. Phá hoại sẽ có hậu quả bị hủy bỏ đặc quyền của người sử dụng. Phá hoại gồm có việc cố ý tải lên, tải xuống hoặc tạo ra những vi-rút máy vi tính và/hoặc bất cứ cố gắng hiểm độc nào để hãm hại hoặc phá hủy dụng cụ của khu học chính hoặc tài liệu, hay dữ liệu của bất cứ người sử dụng nào khác. .
 10. Học sinh không được đọc điện thư hoặc hồ sơ của người khác; học sinh không được cố gắng xóa bỏ, sao lại, sửa chữa, hoặc giả mạo thư tín của những người sử dụng khác.
 11. Học sinh không được giả làm một người khác.
 12. Học sinh phải báo cáo bất cứ vấn đề nào về sự an ninh hoặc việc sử dụng sai quấy dịch vụ với giáo viên, hiệu trưởng hoặc nhân viên khác của Trường Công Lập Albuquerque.
 13. Học sinh và phụ huynh, và/hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ ký vào văn bản Thỏa Hiệp Chấp Thuận Sử Dụng trước khi học sinh được sử dụng mạng của Trường Công Lập Albuquerque.
 14. Học sinh nào không tuân theo luật lệ của khu học chính có thể bị hành động kỷ luật, bị thu hồi tài khoản của người sử dụng, và xử theo pháp luật cách thích đáng.
 15. Học sinh không được cố gắng phá vỡ sự an ninh của hệ thống mạng.

Vi Phạm Bản Quyền

Sao lại, buôn bán hoặc phân phối tài liệu có bản quyền mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của tác giả hoặc nhà phát hành (người sử dụng phải cho là mọi tài liệu có sẵn trên Mạng toàn cầu được bảo vệ bởi bản quyền), và thi hành việc đạo văn (sử dụng những từ ngữ hoặc ý tưởng của người khác như của mình) đều bị cấm.

Sự Riêng Tư

Việc xuất nhập hệ thống mạng và Mạng toàn cầu được cung cấp như là một dụng cụ giáo dục. Trường Công Lập Albuquerque dành quyền giám sát, kiểm tra, sao lại, duyệt xét và lưu trữ, mà không thông báo trước, bất cứ và tất cả những sự sử dụng hệ thống mạng vi tính và việc xuất nhập Mạng toàn cầu cũng như bất cứ và tất cả những thông tin chuyển đi hoặc nhận được có liên hệ đến những sự sử dụng đó. Tất cả những thông tin ấy sẽ là và vẫn là tài sản của Trường Công Lập Albuquerque, và không học sinh nào được mong muốn có sự riêng tư về những tài liệu như vậy.

Chức Vụ Điều Hành:

 • Trưởng Viên Chức Thông Tin và Phương Thức
 • Phó Tổng Giám Hiệu Lãnh Đạo và Học Hỏi

Giám Đốc Phân Bộ: 

 • Giám Đốc Hành Chính Giáo Dục Kỹ Thuật
 • Giám Đốc Hành Chính Kỹ Thuật
 • Các Hiệu Trưởng

Tham Khảo:

Chỉ Dẫn Tham Khảo:

 • Luật Bảo Vệ Trẻ Em Trên Mạng Toàn Cầu (CIPA)
 • Luât Sử Dụng Mạng Toàn Cầu bang New Mexico, Tiêu Đề 1, Chương 12, Phần 10
 • §22-2-21 NMSA 1978
 • NMAC 6.12.7.8

Chỉ Dẫn Tham Khảo Chính Sách Ban Điều Hành:

 • Chấp Nhân cho Nhân Viên Sử dụng Kỹ thuật GB6
 • Chấp Nhận Cho Học Sinh Sử Dụng Thiết Bị Điện Tử Cá Nhân JI5
 • Ngăn Ngừa Bắt Nạt JI6
 • Chấp Nhận cho Học Sinh Sử Dụng Kỹ Thuật Giáo dục JI8
 • Thông Tin An Toàn Kỹ Thuật Số EH

Chỉ Dẫn Tham Khảo Chỉ Thị Thủ Tục:

 • Ngăn Ngừa Bắt Nạt và Bắt Nạt Trên Mạng

Chỉ Dẫn Tham Khảo Đơn:

 • Thỏa Thuận Chấp Nhận Sử Dụng Mạng, Kể Cả Mạng toàn cầu    

NSBA/NEPN Phân Loại: JICJ

Giới Thiệu: 30 Tháng Tư, 2010
Chấp Thuận: 14 Tháng Năm, 2010
Duyệt xét: 23 Tháng Bảy, 2014
Hiệu Đính: 25 Tháng Bảy, 2014
Hiệu Đính: 14 Tháng Bảy, 2021
Hiệu Đính: 21 Tháng Bảy, 2021

Thỏa Thuận về Sự Chấp Nhận Cho Sử Dụng Mạng, Thiết Bị Do Khu Học Chính Đưa Ra, và Mạng Toàn Cầu

Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ

Là phụ huynh hoặc người giám hộ, tôi đã đọc văn bản Chấp Nhận Cho Học Sinh Sử Dụng Kỹ thuật của Trường Công Lập Albuquerque và tôi đã thảo luận với con tôi. Tôi hiểu là việc xuất nhập máy vi tính và thiết bị do khu học chính đưa ra được cung cấp cho mục đích giáo dục để duy trì những mục tiêu học vấn của Trường Công Lập Albuquerque, và việc học sinh sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác là không thích đáng. Tôi nhìn nhận là Trường Công Lập Albuquerque không thể ngăn chận tất cả

những sự tiếp cận tài liệu không thích đáng, và tôi sẽ không bắt Trường Công Lập Albuquerque chịu trách nhiệm về những tài liệu lấy được trên mạng nhà trường.

 Dưới đây tôi cho phép con tôi sử dụng những tài nguyên kỹ thuật do hệ thống Trường Công Lập Albuquerque đưa ra tại nhà trường. Tôi chấp nhận là học sinh có thể bị tính tiền phạt và lệ phí liên hệ đến việc làm hư hại hoặc mất mát thiết bị kỹ thuật do khu học chính đưa ra cho học sinh

Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ (xin viết chữ in):

Ngày tháng năm:

Học sinh

Em hiểu và sẽ tuân theo quy luật Chấp Nhận Cho Học Sinh Sử Dụng Kỹ Thuật của Trường Công Lập Albuquerque. Em sẽ sử dụng những tài nguyên kỹ thuật của Trường Công Lập Albuquerque, và kỹ thuật do khu học chính đưa ra cách có trách nhiệm và hiệu quả cho những mục đích liên hệ đến học vấn. Em sẽ không sử dụng bất cứ tài nguyên kỹ thuật nào theo cách thức phá vỡ hoặc gây hại cho những người sử dụng khác. Em hiểu là các vị điều hành Trường Công Lập Albuquerque sẽ cho thấy cách sử dụng nào là không thích đáng nếu cách đó không được nêu ra chính xác trong thỏa thuận này. Em chấp nhận là em có thể bị tính tiền phạt và lệ phí liên hệ đến việc làm hư hại hoặc mất mát thiết bị kỹ thuật do khu học chính đưa ra cho học sinh.

Chữ ký Học sinh:

Ngày tháng năm: