Personal tools

Family and Community Engagement (Vietnamese)

Trường Công Lập Albuquerque soạn thảo bản hướng dẫn phương pháp hành chánh này để hợp thức hóa sự kết ước giữa cộng đồng và gia đình.

Điều Khoản Tổng Quát

Trường Công Lập Albuquerque soạn thảo bản hướng dẫn phương pháp hành chánh này để hợp thức hóa sự kết ước giữa cộng đồng và gia đình. Trong bản hướng dẫn phương pháp hành chánh này có những phần đề cập đến các mục tiêu, kỳ vọng và trách nhiệm của học khu trong việc giao ước với cộng đồng để gia tăng thành quả của học sinh Trường Công Lập Albuquerque. Bản hướng dẫn phương pháp này củng cố những mục tiêu của học khu, trong đó liệt kê các hành động cụ thể áp dụng tại các Trường Công Lập Albuquerque để đạt dự định của bản hướng dẫn phương pháp.

Tham khảo liên hệ đến Trường Công lập Albuquerque được đề cập suốt trong bản hướng dẫn phương pháp này. Khi thảo luận về Trường Công Lập Albuquerque, bản hướng dẫn phương pháp này có ý định đề cập không chỉ là nhà trường nhưng bao gồm mọi phân bộ hành chánh và nhân viên trong toàn học khu.

Trường Công Lập Albuquerque ghi nhận vai trò quan trọng của gia đình và cộng đồng trong việc cải tiến nhà trường chúng ta và sự an toàn của học sinh. Kết ước với cộng đồng và gia đình là phần tối quan trọng để đạt mục đích gia tăng vượt bực thành quả của học sinh. Trường Công Lập Albuquerque cũng xác nhận là sự tham gia của gia đình và cộng đồng là tối quan trọng cho sự thành công toàn diện của học sinh và cần thiết trong việc duy trì sáng kiến của Trường Công Lập Albuquerque khi đưa ra những chương trình cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sở thích của mọi học sinh của chúng ta. Trường Công Lập Albuquerque phải tuân theo quy luật và điều lệ tiểu bang đỏi hỏi cho những chương trình đặc biệt; tuy nhiên Trường Công Lập Albuquerque hứa bao gồm cộng đồng và gia đình trong việc soạn thảo, chọn lựa và áp dụng những chương trình tận dụng sự đa dạng của lịch sử văn hóa và tài nguyên cộng đồng, bất cứ khi nào có thể được, để giáo dục học sinh.

Trường Công Lập Albuquerque xác nhận là để bảo đảm mỗi học sinh háo hức làm công dân cao cấp chúng ta phải tận dụng lịch sử và văn hóa của gia đình, cộng đồng và học sinh làm nền tảng cho những chương trình giáo dục của chúng ta. Lịch sử và sự đa dạng của chúng ta được xem là ưu điểm tốt nhất và sẽ gây ảnh hưởng đến những quyết định về phương cách tốt nhất để tôn trọng cộng đồng và gia đình, giao tiếp với cộng đồng và gia đình và kết ước với cộng đồng và gia đình.

Trường Công Lập Albuquerque sẽ nỗ lực tích cực xây dựng sự hợp tác với gia đình và cộng đồng bằng cách:

 • Dung dưỡng môi trường an toàn và chào đón;
 • Làm vững mạnh những năng lực và mối quan hệ với gia đình, giáo viên, nhà trường, ban điều hành học khu và những cộng tác viên cộng đồng;
 • Nới rộng giao tiếp giữa các gia đình, cộng tác viên cộng đồng và nhà trường;
 • Khai triển những hệ thống hữu hiệu và công bằng.

Mời Gia Đình và Cộng Tác Viên Cộng Đồng Tham Gia trong việc Quyết Định

Trường Công Lập Albuquerque sẽ cân nhắc nội dung của bản hướng dẫn phương pháp này khi dự định thay đổi những chính sách hiện hành, đặt để chính sách mới, thay đổi bản hướng dẫn phương pháp hành chánh, khai triển những hành động theo mục tiêu của học khu hoặc những hành động gây ấn tượng quan trọng đến học sinh và gia đình.

Có những trường hợp trong đó một nhóm quyết nghị thỏa hiệp khác được ban hành theo luật. Xin tham khảo Thỏa Hiệp Phụ Huynh Tham Gia Tiêu Đề I hoặc Bản Hướng Dẫn Tiến Trình Giáo Dục Hoc Sinh Indian để biết thêm thông tin về những chương trình kết ước này. Thêm nữa, Trường Công Lập Albuquerque có thể quyết định mà không có ý kiến đặc biệt của cộng đồng hoặc gia đình, nhưng chỉ làm vậy khi tối cần thiết.

Khuyến Khích Các Cuộc Đàm Thoại Ý Nghĩa về việc Gia Đình và Cộng Tác Viên Cộng Đồng Tham Gia

Trường Công Lập Albuquerque tin là việc gia đình và cộng đồng tham gia không phải là một chương trình vừa vặn cho tất cả. Thay vì tạo ra những chương trình và quy luật riêng để kết ước với gia đình và công tác viên cộng đồng, Trường Công Lập Albuquerque đưa ra những câu hỏi sau đây để mọi người xem xét. Mỗi thành viên của cộng đồng Trường Công Lập Albuquerque—nhân viên trường, gia đình, cộng tác viên cộng đồng và học sinh—phải cân nhắc những câu hỏi sau đây khi quyết định:

 • Tôi phải làm thế nào để nêu gương cho học sinh biết rằng giáo dục là việc quan trọng hàng đầu?
 • Tôi có thể làm gì để giúp nhấn mạnh sự quan trọng của việc học tập ở nhà, bao gồm việc đọc sách và làm bài tập?
 • Tôi có thể làm gì để giúp các gia đình cùng làm bài tập ở nhà với con em?
 • Tôi có thể làm gì để giúp tạo môi trường giáo dục ở nhà và trong cộng đồng để bổ xung việc giáo dục đang diễn tiến tại trường?
 • Tôi có thể làm gì để giúp các gia đình bảo đảm học sinh đến trường đúng giờ, đã nghỉ ngơi, được chăm sóc và sẵn sàng học tập?
 • Tôi làm sao bảo đảm việc gia đình tham gia tại trường nơi con em họ đang được giáo dục?
 • Tôi có thể can thiệp như thế nào khi một học sinh gặp khó khăn trong việc học?

Môi trường An Toàn và Chào Đón

Trường Công Lập Albuquerque sẽ nỗ lực tạo những môi trường an toàn và chào đón. Môi trường an toàn và chào đón có nghĩa là tất cả khách viếng trường được nhận diện, chào hỏi, đối xử cách tôn trọng và được cung cấp những tin tức tốt nhất có thể được về trường của mình. Trường Công Lập Albuquerque nhìn nhận môi trường chào đón là sự quân bình của việc mở rộng trường và đồng thời bảo vệ học sinh. Tất cả khách viếng trường đều được hoan nghênh, nhưng Trường Công Lập Albuquerque sẽ tiếp tục đòi hỏi căn cước thích đáng của khách để bảo đảm an toàn cho học sinh và cho môi trường học tập tốt đẹp của học sinh.

Như liệt kê trong chương trình hành động theo mục tiêu của học khu, Trường Công Lập Albuquerque sẽ nỗ lực để:

 • Đặt bảng hoan nghênh tại lối vào phía trước trường khi tài chánh cho phép.
 • Đặt bảng hướng dẫn trong trường và các tài liệu thông tin phát ra cho học sinh, gia đình và cộng tác viên cộng đồng được phổ biến bằng các ngôn ngữ dùng trong cộng đồng nhà trường.
 • Cung cấp sự huấn luyện cho nhân viên trường, đặc biệt là những nhân viên văn phòng, nhấn mạnh về cách hành xử để giúp cho khách viếng trường, gia đình và cộng tác viên cộng đồng cảm thấy được hoan nghênh. Nhân viên trường sẽ cố gắng dùng lời hoan nghênh chào đón khách và dùng các phương thức đã được huấn luyện để làm cho khách cảm thấy được hoan nghênh.
 • Nhân viên sẽ nỗ lực bày tỏ sự tôn trọng sâu xa đối với học sinh, gia đình họ và sự đóng góp của gia đình vào việc giáo dục học sinh.
 • Hỗ trợ nhà trường trong việc nhận diện những phương thức bảo đảm các cá nhân dùng ngôn ngữ của thành viên trong cộng đồng có mặt ở trường và cá nhân đó có thể giúp gia đình nào cần dịch vụ thông dịch.
 • Cung cấp cơ hội tình nguyện và tham gia tại trường. Cần thêm tin tức về việc tình nguyện, xin xem bản hướng dẫn phương pháp tình nguyện.
 • Bày tỏ lòng biết ơn đến các gia đình và cộng đồng tham gia tại trường, dù là tình nguyện hoặc tham dự một sinh hoạt ở trường, và làm cho gia đình và cộng đồng cảm thấy họ đáng quý trọng qua việc tham gia đó.
 • Nhận ra những tình huống không an toàn cho học sinh, gồm có hành vi bạo động và bắt nạt, và can thiệp để điều khiển tình huống theo cách tốt nhất chúng ta có thể làm được. Sự can thiệp có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, sự trung gian, dịch vụ y tế tinh thần, và hành động kỷ luật. Cần thêm tin tức về sự an toàn và việc bắt nạt, xin tham khảo bản hướng dẫn phương pháp hành chánh về an toàn và ngăn ngừa bắt nạt tại trường.

Làm Vững Mạnh Các Mối Quan Hệ

Trường Công Lập Albuquerque sẽ nỗ lực làm vững mạnh những mối quan hệ với gia đình, giáo viên, những vị quản lý hành chính nhà trường và học khu và những cộng tác viên cộng đồng. Trường Công Lập Albuquerque công nhận sự quan trọng của gia đình như là những nhà giáo dục trong đời học sinh con em họ. Trường Công Lập Albuquerque kính trọng và tôn vinh những tư tưởng, kiến thức và kỹ năng mà gia đình đóng góp vào thành quả của học sinh và nhà trường. Trường Công Lập Albuquerque tin rằng cộng tác với gia đình và cộng đồng là cách tốt nhất để gia tăng thành quả của học sinh. Trường Công Lập Albuquerque, qua các hội đồng tuyển chọn giáo trình, hội đồng giảng huấn, hội đồng y tế và sức khỏe, hội phụ huynh, các nguồn tài nguyên Tiêu Đề I và các hội đồng khác mà gia đình và cộng đồng có đại diện, sẽ chia xẻ tài nguyên và tìm kiếm sự cố vấn của cộng đồng để phát triển những chương trình giáo dục. Những hội đồng này đại diện chấn tâm của việc chia xẻ thông tin và xây dựng tài năng.

Trường Công Lập Albuquerque cũng nhìn nhận sự quan trọng của việc học hỏi liên tục cho các gia đình của chúng ta. Trường Công Lập Albuquerque sẽ tiếp tục theo đuổi những chương trình giáo dục cung cấp cơ hội học vấn cho người lớn cũng như trẻ em.

Như liệt kê trong chương trình hành động theo mục tiêu của học khu, Trường Công Lập Albuquerque sẽ nỗ lưc để:

 • Nhấn mạnh sự quan trọng của việc gia đình tham gia và nuôi dưỡng sự cộng tác với những cơ sở có nền tảng cộng đồng.
 • Cung cấp cơ hội giáo dục cho gia đình qua những trường đại học dành cho phụ huynh của học khu.
 • Cung cấp thông tin cho gia đình và cộng tác viên cộng đồng về quyền hạn chính thức của họ và học sinh con em họ.
 • Tổ chức những sinh hoạt giáo trình buổi tối để giải thích với phụ huynh về các chương trình giáo dục cho học sinh, tiêu chuẩn học vấn và những kỳ vọng dành cho mọi người.
 • Khuyến khích và hỗ trợ nhà trường để tìm ra phương thức thu thập thông tin về sự quan tâm của gia đình và cộng đồng đến nhà trường nơi con em họ theo học và đến việc họ có thể tham gia. Các trường phải cân nhắc những kết quả thông tin này khi tổ chức những sinh hoạt nhà trường và giao tiếp với gia đình.
 • Nhận ý kiến của gia đình qua những lần trưng cầu ý kiến để biết khuyết điểm và ưu điểm của trường và việc tham gia của gia đình và cộng đồng.
 • Cung cấp cơ hội cho gia đình hiểu và đặt câu hỏi về những thực hiện của nhà trường.
 • Nhận ra và giới thiệu gia đình đến với những cơ sở cộng đồng nơi có thể giúp đỡ họ trong tình huống riêng của gia đình.

Mở Rộng Giao Tiếp

Giao tiếp có hiệu quả là cách chia xẻ thông tin mà sự tinh thông và sáng suốt của cả hai bên gia đình và nhà trường được công nhận và sử dụng để phát triển đời sống của học sinh. Giao tiếp gồm có nghe một cách chăm chú với mục đích tìm hiểu và tham dự một cách tôn trọng vào cuộc đàm thoại với mọi người trong cuộc.

Giao tiếp hữu hiệu là tối quan trọng để cung ứng rõ ràng về nhu cầu học vấn và tinh thần cũng như cảm xúc của học sinh và gia tăng số lần gia đình tham dự vào việc giáo dục của học sinh. Trường Công Lập Albuquerque chấp nhận trách nhiệm truyền đạt những chương trình giáo dục, mục tiêu và quyết định của học khu.Trường Công Lập Albuquerque khuyến khích gia đình và cộng tác viên cộng đồng tham gia tích cực và lắng nghe tin tức để những cuộc đàm thoại ý nghĩa sẽ diễn ra giữa học khu và cộng đồng.

Như liệt kê trong chương trình hành động theo mục tiêu của học khu, Trường Công Lập Albuquerque sẽ nỗ lực để:

 • Sử dụng nhiều công cụ giao tiếp khác nhau thường xuyên.
 • Truyền thông với ngôn từ thích hợp, nhạy cảm với văn hóa và dùng ngôn ngữ thích ứng cho cộng đồng. Các dịch vụ thông dịch và phiên dịch sẽ được cung ứng cho những gia đình không nói tiếng Anh để truyền thông, trừ những trường hợp cắt giảm khiến cho học khu bị giới hạn trong việc cung cấp thông dịch.
 • Nhà trường sẽ cộng tác với những gia đình cần phương tiện truyền thông đặc biệt trong trường hợp khuyết tật hoặc ngôn ngữ chính trong gia đình là ngôn ngữ ra dấu bằng tay.
 • Tạo những cơ hội được sắp đặt theo nghi thức cũng như cơ hội tự nhiên cho gia đình và những nhà giáo dục chia xẻ thông tin, gồm có những buổi viếng trường, thảo luận cộng đồng, phiếu phụ huynh hứa hẹn, đơn góp ý, tin thư, trang mạng APS, trang mạng trường, và các trung tâm dành cho phụ huynh.

Hệ Thống Công Bình và Hữu Hiệu

Những hệ thống công bình và hữu hiệu có được khi mọi trường, bất kể vị trí địa dư, dùng các phương thức đã được thiết lập để bảo đảm tất cả học sinh và gia đình được phục vụ thỏa đáng.

Như liệt kê trong chính sách của Ban Điều Hành Giáo Dục, Trường Công Lập Albuquerque sẽ nỗ lực để phối hợp những chương trình giáo dục cải cách hầu đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh, bảo đảm mỗi học sinh thành công và khép lại khoảng cách học vấn. Trường Công Lập Albuquerque phải cung ứng sự hỗ trợ cần thiết cho giáo viên của mỗi trường để thiết lập môi trường học tập hữu hiệu, nơi hỗ trợ sự thành công của từng học sinh trong khi cộng tác với gia đình và thành viên cộng đồng.

Như liệt kê trong chương trình hành động theo mục tiêu của học khu, Trường Công Lập Albuquerque sẽ nỗ lực để:

 • Tận dụng văn hóa đa dạng của chúng ta như một trong những ưu điểm tốt nhất, tán dương văn hóa đa dạng của trường chúng ta và tiếp tục những cuộc đàm thoại về văn hóa dồi dào trong học khu.
 • Sưu tập và duy trì hồ sơ bằng hình thức dễ tìm và dễ hiểu cho học sinh, gia đình và thành viên cộng đồng. Nhà trường sẽ sử dụng những chương trình giáo dục để thành công hầu truyền đạt những phương thức tham gia đặc biệt cho gia đình và những sinh hoạt tại trường. Những chương trình này sẽ có sẵn khi có người yêu cầu.
 • Thành lập một nhóm gia đình và cộng đồng ở từng trường gồm có nhân viên trường và đại diện của gia đình. Những nhóm này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn Hội Đồng Giảng Huấn, Hội Đồng Cố Vấn Sức Khỏe của Trường , PTA (Hội Phụ Huynh Giáo Viên) và PTSO (Hội Phụ Huynh Giáo Viên Học Sinh).
 • Bảo đảm là các thành viên của gia đình có cơ hội được dự vào các hội đồng cố vấn và quyết định như Hội Đồng Sức Khỏe của Trường và Hội Đồng Giảng Huấn.

Cross Ref.: